Smoked Salmon Feta & Asparagus Omelette

Smoked Salmon Feta & Asparagus Omelette
Smoked Salmon Feta & Asparagus Omelette method