Spinach Shakshuka

spinach shakshuka
method for spinach shakshuka